top of page

Verkoopsvoorwaarden webshop

Het productenassortiment van La Confiance wordt verzonden binnen België en op aanvraag ook naar andere Europese landen. Leveringen gebeuren enkel in functie van de beschikbaarheid van de producten, in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. De Klant aanvaardt de verzending/levering door een derde partij. Alle kosten van vervoer of levering ingeval van uitzonderlijke bestelhoeveelheden, formaliteiten of belastingen vallen volledig ten laste van de Klant. De bestellingen worden 2x per week verzonden. De leveringstermijn wordt slechts ter indicatie gegeven en is niet bindend. Levertijden kunnen worden vertraagd door onafhankelijke of externe factoren. La Confiance is in geen geval verantwoordelijk voor het transport/de levering van de producten, noch voor enig gebrek of eventuele vertraging in dit opzicht. Bovendien wijst La Confiance alle verantwoordelijkheid af voor de vertragingen of niet-levering in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder wordt, of in geval van feiten van derden (zoals leveranciers of transporteurs) of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen. Ook indien de bestemmeling de bestelling weigert of niet afhaalt, kan La Confiance niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele kosten voor het opnieuw verzenden van het product en/of voor het vervangen van bedorven, verouderde of beschadigde goederen. Dergelijke kosten vallen volledig ten laste van de Klant. Aangezien de aangeboden producten levensmiddelen zijn die snel kunnen bederven of verouderen, heeft de Klant eveneens geen recht op terugbetaling van deze producten. Beschadigde goederen en/of gemaakte verzendkosten worden in dit geval eveneens niet terugbetaald. Indien de Klant bij ontvangst vaststelt dat het pakket tijdens het transport schade heeft opgelopen, moet hij La Confiance hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. De terugzending van het product wordt niet aanvaard. In geval van breuk of schade aan de verpakking waardoor het product ongeschikt zou zijn voor gebruik, kan de Klant een e-mail sturen naar de klantendienst op volgend adres: info@laconfiance.be door samen met de aanvraag tevens de foto's van het product en de verpakking te sturen. De aanvraag is alleen mogelijk indien deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van het pakket wordt ingediend.

De artikelen aangeboden op de Webshop worden vanuit België verzonden. De facturen worden opgemaakt in euro en zijn onderworpen aan de Belgische BTW (6%) en transportkosten (21%). De betaling van de aankopen kan online gebeuren  via Bancontact. De prijs is volledig betaalbaar in één keer bij de bestelling. Na verificatie van de betaling ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail. La Confiance behoudt zich het recht voor om het verzenden van bestellingen op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organismen of in geval van niet-betaling. In dit geval kan de verkoop als nietig beschouwd.

De producten van La Confiance bevinden zich in de originele verpakking en worden geacht volledig bekend en aanvaard te zijn door de Klant. De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische en Europese wetgeving, met name op het gebied van voedselveiligheid. La Confiance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zover het haar diensten heeft uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van deze voorschriften. La Confiance kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gesteld voor de producttolerantie en de mogelijke gevolgen daarvan. In geen geval kan La Confiance aansprakelijk worden gesteld in het geval dat, door buitengewone omstandigheden, deze producten niet voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in het land waar ze worden geleverd. De Klant ontheft La Confiance uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot alle directe en/of indirecte materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verkochte producten. Elke klacht moet onverwijld schriftelijk per e-mail worden gericht aan de klantendienst: info@laconfiance.be. Indien binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de klacht blijkt dat La Confiance haar verplichtingen niet is nagekomen, zal La Confiance op eigen kosten een nieuwe levering van de producten waarop de klacht betrekking heeft, uitvoeren of, bij gebrek daaraan, de betrokken Klant het gelijkwaardige bedrag van de bestelling terugbetalen. In elk geval zal La Confiance de klachten van geval tot geval en te goeder trouw beoordelen en zich inspannen om de meest geschikte oplossing voor de Klant te vinden in overeenstemming met zijn specificaties en binnen de grenzen van deze Voorwaarden.

De Webshop en alle onderdelen ervan (met inbegrip van handelsmerken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, video's, teksten, enz.), evenals elk document, elke toegepaste methodologie en alle bijbehorende computercode vormen de exclusieve eigendom van La Confiance. Deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Confiance. In het bijzonder kan de Klant geen enkel recht doen gelden op de computerprogramma's en databanken die door La Confiance bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Ervan uitgaande dat bepaalde elementen, documenten of werken van welke aard dan ook door La Confiance ter beschikking van de Klant worden gesteld, blijven deze exclusieve eigendom van La Confiance en mogen ze niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van La Confiance.

Contactgegevens: 
La Confiance NV
Schaapveld 7
9200 Dendermonde
België
BE0459.121.685
Tel: +32 (0) 52 22 58 22
E-mail: info@laconfiance.be
 

La Confiance NV-domein
www.laconfiance.be
www.ceval.be

 

bottom of page